News

Invitasjon til webinar fredag 19. februar 2021 kl 10:30-11:30


CO2 Capsol holder presentasjon i forbindelse med OTC-listingen.

Dato: Fredag 19. februar 2021

Tid: 10:30 – 11:30

Sted: Microsoft Teams

 

Fra selskapet stiller:

Jan Kielland, CEO

Marius Firing, Head of Business Development 

 

Påmelding rettes til [email protected]

PRESSEMELDING - CO2 Capsol har sikret finansiering av selskapet

(For English version of this Press Release, see below)

CO2 Capsol AS har inngått en investeringsavtale med norske og svenske investorer der selskapet vil bli tilført inntil NOK 75 millioner i ny egenkapital. Første transje på NOK 25 millioner ble gjennomført onsdag 20. januar 2021. De to neste transjene avhenger av når selskapet lykkes med å inngå sine første lisensavtaler. Avtalen sikrer tilstrekkelig finansiering til selskapet forventer å generere positiv kontantstrøm.

CO2 Capsol AS har opplevd stor pågang og interesse for sin proprietære teknologi og løsning for storskala CO2-fangst, som har vært utviklet helt siden 2003. Capsol EoP (End of Pipe) er en energieffektiv, kostnadseffektiv og fleksibel teknologi basert på HPC (Hot Potassium Carbonate) - en kjemisk prosess som er velkjent fra prosessindustrien, og som har vært i bruk i mer enn 50 år.

Storskala CO2-fangst er et enormt marked. For å nå globale klimamål om reduksjon av utslipp av CO2, og EUs klimamål om netto nullutslipp av klimagasser i 2050, må vi globalt sette i drift minst ett storskala CO2-fangstanlegg hver uke de neste 40 årene. Det er en stor utfordring, men samtidig en enorm mulighet for selskaper som engasjerer seg i CO2-fangst. 

Et segment som skiller seg ut, spesielt i Skandinavia og Europa, er Waste-to-Energy (WtE) anlegg og biomasse kraftverk. Pågangen fra anlegg som gjennom CO2-fangst skaper såkalte negative CO2-utslipp har vært stor og er helt avgjørende for å nå klimamålene om netto nullutslipp av klimagasser.

SpareBank 1 Markets er tilrettelegger for finansieringen. Advokatfirmaet Kluge har gitt juridisk bistand i prosessen. 

Daglig leder for CO2 Capsol AS, Jan Kielland, sier "Denne finansieringen fra et knippe av solide norske og svenske investorer, deriblant Middelborg AS, Apollo AS og MP Pensjon, sikrer at vi kan bygge selskapet videre og promotere vår unike teknologi globalt. Dette gjør at selskapet vil kunne tilby en svært konkurransedyktig løsning for storskala CO2-fangst."

PRESS RELEASE - CO2 Capsol has secured financing for the company

CO2 Capsol AS has entered into an investment agreement with Norwegian and Swedish investors where the company will be provided with up to NOK 75 million in new equity. The first tranche of NOK 25 million was completed on Wednesday January 20, 2021. The next two tranches depend on when the company succeeds in entering into its first license agreements. The agreement ensures sufficient financing until the company expects to generate positive cash flow.

CO2 Capsol AS has received a lot of requests and increased interest for its proprietary technology and solution for large-scale CO2 capture, which has been developed since 2003. Capsol EoP (End of Pipe) is an energy-efficient, cost-effective and flexible technology based on HPC (Hot Potassium Carbonate) - a chemical process that is well known from the process industry, and which has been in use for more than 50 years.

Large-scale CO2 capture is an enormous market. To achieve global climate goals of reducing CO2 emissions, and the EU's climate goals of net zero greenhouse gas emissions by 2050, at least one large-scale CO2 capture plant must be operational every week for the next 40 years. This is a major challenge, but at the same time an enormous opportunity for companies that are involved in CO2 capture.

One segment that stands out, especially in Scandinavia and Europe, is Waste-to-Energy (WtE) plants and biomass power plants. The demand from facilities that through CO2 capture create so-called negative CO2 emissions has been large and is absolutely crucial for achieving the climate goals of net zero emissions of greenhouse gases.

SpareBank 1 Markets is the facilitator of the financing. The law firm Kluge has provided legal assistance in the process.

CEO of CO2 Capsol AS, Jan Kielland, says "This funding from a handful of solid Norwegian and Swedish investors, including Middelborg AS, Apollo AS and MP Pensjon, ensures that we can build the company further and promote our unique technology globally. This means that the company will be able to offer a very competitive solution for large-scale CO2 capture."